Stadgar för Kustkatten

Föreningens namn och hemsida

§ 1.1  Föreningens namn är Kustkatten (KKN)

§ 1.2  Föreningens hemsida är http://kustkatten.se

§ 1.3  E-mailadressen är info@kustkatten.se

Föreningens ändamål
§ 2.1  KKN är bildad för att främja kattens välbefinnande och skötsel.

§ 2.2  Föreningens ändamål är:
– att genom rådgivning och upplysning verka för en sund raskattsavel.
– att genom information, utställning och föreningsverksamhet öka intresset för katten som sällskapsdjur.
– att hålla god kontakt med pressen samt djurskyddsföreningarna.
– att hålla föreningens medlemmar informerade om aktuellt som sker inom kattsporten.
– att alltid erinra föreningens medlemmar att kattens bästa alltid skall ställas i första rummet framför egen vinning och ära.
– att bekämpa allt handhavande av katter i uppenbart profitsyfte.
– att stambokföra raskatter och registrera huskatter.

§ 3.1  Ansökan om medlemskap görs till föreningen eller av styrelsen utsedd person.
Varje medlem skall erhålla ett exemplar av föreningens stadgar, samt de gemensamma stambokförings­reglerna.
Medlem är skyldig att iaktta och följa de för föreningens verksamhet gällande föreskrifter.

§ 3.2 Medlemsavgiften, vars storlek fastställes av styrelsen, erlägges vid inträde i föreningen och sedan årligen före januari månads utgång.

§ 3.3 Medlemssökande som tidigare varit medlem i annan kattförening måste skriftligen ansöka om medlemskap och därmed upplysa om den tidigare föreningstillhörigheten.
Om den inträdesansökande inte står i skuld till sin gamla klubb eller om inga andra vägande skäl föreligger äger styrelsen rätt att bevilja ansökan om inträde i föreningen.

§ 3.4  Ny medlem som betalar in avgiften under sista kvartalet, betalar kommande års avgift och blir därmed medlem under innevarande år samt kommande år.

§ 3.5  Uteslutning: Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem som uppträder illojalt mot föreningen, som avsiktligt försöker skada föreningen, som inte följer föreningens stadgar eller om andra vägande skäl föreligger.
Uteslutningen skall vara skriftligt och skall innehålla sakskälen till varför medlem blir utesluten. Medlemmen har då 30 dagar på sig, att besvara och bemöta uteslutningen, efter poststämpelns datum.

§ 3.6 Avstängning: Styrelsen äger rätt att avstänga medlem som står i skuld till föreningar : KKN, annan WCF förening eller FIFE-ansluten förening.
Avstängd medlem är fortfarande medlem i föreningen men äger ej rätt att ställa ut. Ej heller stambokföra avkommor så länge skulden ej är reglerad.
Är skulden ej reglerad inom 6 månader sker uteslutning enligt § 3.5 Avstängningens längd beslutas av styrelsen från fall till fall.

§ 3.7  Medlem som uteslutits eller utträtt ur föreningen på egen begäran äger ej rätt till föreningens tillgångar och kan inte heller återfå redan betalda avgifter.

Föreningens styrelse

§ 4.1  Föreningen förvaltas av en styrelse på tre eller fem personer och en eller två styrelsesuppleanter.
Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet, vid sammanträde som hålles i direkt anslutning till detsamma.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och beslutet fattas genom enkel majoritet.
Beslut om antalet ledamöter tas av årsmötet eller förslag från valberedningen.

§ 4.2  För att vara valbar till styrelsen måste medlemmen ha varit medlem i minst ett år ( 12 månader) och för övriga poster minst sex (6) månader.

§ 4.3 Styrelseledamöterna skall vara varandra behjälpliga med arbets­uppgifter inom föreningen.
Ordförande ser till att vissa beslut verkställs.

§ 4.5 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Årsmötet

§ 5.1 Årsmötet hålles under första kvartalet, övriga möten när styrelsen finner det lämpligt. Räkenskapsåret räknas från den 1 januari till den 31 december, d.v.s. kalenderår.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall sändas med post minst tio dagar i förväg.
Till andra möten och träffar sker kallelsen genom annons, brev eller annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 5.2  Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötets protokoll.
Val av justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare på årsmötet.
Frågan om kallelsen till mötet skett i behörig ordning.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsen och revisorernas berättelser.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.

Övriga val.

Övriga frågor.

§ 5.3  Vid sammanträde äger varje medlem som varit medlem i föreningen minst sex (6) månader, en röst.
Röstningen genom fullmakt får ej. Beslut fattas med enkel majoritet, sluten omröstning skall ske om en eller två suppleanter väljes för 1 år.

Jämna årtal – Kassör samt 1 ordinarie ledamot för 2 år. Samt två ordinarie ledamöter för 2 år.
En eller två suppleanter väljes för 1 år.

§5.5 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast en (1) månad före årsmötet

Avel och uppfödning

§6.1  Uppfödare är skyldig att registrera (stambokföra) samtliga avkommor i en kull. Med uppfödare menas alla som tar en kull kattungar på sin raskatthona.

§6.2 Parningsbevis/stamtavlerekvisition ska vara inkomna till stambokföraren innan kattungarna blivit sex (6) månader. Om dessa bevis inkommit efter det att kattungarna blivit tre (3) månader utgår dubbel avgift.

§6.3 En honkatt får ha högst tre (3) kullar inom en period på tjugofyra (24) månader. Efter en och samma hona får därför inte registreras mer än tre (3) födslar med födelsedatum inom en period på tjugofyra (24) månader. Med kull menas födda ungar oavsett antal, levande eller döda.
Överträder uppfödaren denna regel påförs en extra avgift om ettusenfemhundra (1500) kronor per kattunge när kullen registreras.
Undantag kan göras om uppfödaren lämnar in en skriftlig ansökan om dispens till styrelsen om att slippa den extra avgiften.
Styrelsen kan bevilja dispens om särskilda skäl föreligger. Ansökan om dispens skall göras innan kullen är född.
Styrelsen kan även besluta om avstängning i enlighet med § 3.5.

§6.4 Testikelintyg på fadern till kullen samt navelbråcksfrihetsintyg på båda föräldrarna till kullen ska uppvisas för att stamtavlor ska kunna skrivas ut.

§6.5 Kattunge får ej lämna uppfödaren förrän den är minst 12 veckor gammal.

§6.6 Medlemmar som får en huskattkull skall leverera kattungarna med huskattsbevis och leverans av kattungar får ej ske förrän kattungarna uppnått minst 12 veckors ålder.

§6:7 Raskatt som går i avel skall ha WCF-stamtavla, utfärdad av en godkänd WCF-klubb.

§6:8 Transfer för överflyttning till annat förbund kan endast begäras av kattens uppfödare. I de fall där detta av någon anledning inte går, kan transfer begäras av kattens ägare.
Denna begäran skall då ske skriftligen och kopia på köpeavtal, kvitto på erlagd köpepenning eller annat ägarbevis skall bifogas. Stamtavlan är i detta fall inget ägarbevis.
Finns inte sådana dokument skall beslut om transferutskrift tas av styrelsen i varje enskilt fall.

Föreningens stadgar

§7.1 För intagande av ny bestämmelse i stadgarna erfordras att årsmötet så bestämmer, sedan frågan först behandlats av styrelsen.
För att i stadgarna intagen bestämmelse skall kunna ändras eller upphävas, erfordras att på årsmötet och närmast följande medlemsmöte
så beslutar, sedan frågan först behandlats av styrelsen. Det måste vara minst 30 kalenderdagar mellan årsmötet och medlemsmötet.

§7.2 När KKNs egna stadgar eller stambokföringsregler reglerar samma fråga gäller den regel som har starkast innebörd.

§7.3 Styrelsen har möjlighet att vid behov rätta stavfel och grammatiska fel gällande stadgar, utan att detta måste behandlas som motion på årsmöte.
Styrelsen har också rätt att fritt omnumrera paragraferna samt att ändra inbördes ordning utan att det behandlats av årsmötet.
Gjorda ändringar skall rapporteras på kommande årsmöte.

WCF-samarbete

Övriga regler

§9.1

§9.2 Klubbkatt som fått ”KIB” (kan inte bedömas) tre (3) gånger får i fortsättningen inte ställas ut.

§9.3 Uppfödare/kattägare som fått smittsam sjukdom på sina katter, måste sätta sig själv i karantän och inte ställa ut sin(a) katt(er) på utställning förrän samtliga katter är förklarade friska.

Upplösning

§10.1 Upplösning: För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av samtliga föreningens medlemmar, på två föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte, röstar för beslutet. Mellan dessa möten skall förflyta minst tre månader.
Föreningens tillgängliga medel skall skänkas till ändamål som främjar föreningens målsättning.
Dessförinnan skall två tredjedelar av föreningens medlemmar vara överens om mottagare av medlen.
Dock skall samtliga skuldförbindelser dessförinnan lösas.