WCF-info

WCF-föreningarna i Norden

Den 1 januari 2010 började en ny era för de oberoende kattföreningarna i Sverige och Norge.
Efter att i 45 år ha stått utanför alla förbund, har föreningarna anslutit sig till World Cat Federation – WCF -med säte i Tyskland.
WCF organiserar drygt 540 klubbar över hela världen. De svenska, f.d. IDP-föreningarna, är de första i Skandinavien att ansluta sig.

Begreppet Nordiska Independent – IDP – är härmed avskaffat.

WCF ingår i World Cat Congress WCC, med medlemsförbund över hela världen

WCF finns två olika typer av föreningar. En förening kan ansöka om att bli huvudmedlem. En huvudmedlem, som har minst 100 medlemmar blir, efter att ha blivit godkänd på General­församlingsmötet, fullvärdig med rätt att rösta på GS-möten. Fram till GS-mötet är föreningen under beskydd, patronage, av en redan fullvärdig medlemsförening.

Den förening som inte uppnått 100 medlemmar fram till GS-mötet, fortsätter som patronage, dvs att vara under beskydd. Patronaget förlängs successivt. En förening under patronage har ingen rösträtt på GS-mötet.

WCF har en viss central styrning, som i första hand gäller utställningarna. Medlemsföreningarna rättar sig efter det gemensamma utställningsreglementet, men kan ha egna speciella tillägg. WCF har också regler för domarutbildningen och ett register över medlemsdomare.

Anmälningsblanketter finns under ”våra blanketter”.

I WCC, som WCF ingår i, gäller Open Doors, vilket innebär att alla utställare, oberoende av förbundstillhörighet, är välkomna att ställa ut.

WCF har centralt stamnamnsregister. Huvudföreningarna/moderföreningarna skickar både sina egna och sina dotterklubbars stamnamnsansökningar till registret för kontroll och godkännande. Bekräftelse på godkänt stamnamns skickas direkt till den ansökande klubben.

Det gemensamma stamnamnsreglementet uppdateras och anpassas till vad som gäller i WCF.

Anmälningsblanketter finns under ”våra blanketter”.

Stambokföring

WCF har ingen central stambokföring. Varje förening som är huvudmedlem, sköter sin egen stam­bok­föring enligt egna regler. Dotterföreningarnas stambokföring sköts av moder­föreningen och enligt moder­föreningens regler. Stamtavlorna utfärdas dock i respektive förenings eget namn, alltså även i klubbar som är under patronage.

Det för de nordiska föreningarna gemensamma stambokföringsreglementet redigeras och kompletteras med en del etiska regler som gäller i WCF.

WCF-föreningarna

WCF-föreningarna kommer att fortsätta med sina egna, gemensamma möten som hittills. Stadgarna för WCF-föreningarna kommer att finnas kvar, men har anpassats till WCF.

Officiella Bästa-titeln skall delas ut till nominerad och av domare godkänd katt även om det inte finns tre i hårlaget och åldersgruppen. Gäller från

BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Utställningsreglemente

Ändring av § 6:2 under kapitel VI Veterinärbesiktning vid utställning.

Det tillsattes en grupp för att utreda konsikvenserna av att fullvacciner alla katter (även ungdjur). Kattungar under tre (3) månader skall vara vaccinerade minst en (1) gång mot kattpest och kattsnuva senast fjorton (14) dagar före utställningen.

Katter äldre än tre (3) månader skall vara fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva. Kattpestvaccin vartannat år och kattsnuvevaccin varje år om ej tillverkaren säjer annat.

Ändring av § 11:1 Uträkning av resultaten i klasserna 25 och 26

Samtliga katter från uppfödningen eller med tävlande förälder i avelsklass ska tas med i beräkningen.

De tre bästa resultaten räknas. Därav måste minst en katt (1) vara ungdjur och (1) en vuxen.

STAMBOKFÖRINGSFRÅGOR

Kapitel V Uppfödning

Ny lydelse av § 5:X

Varje överlåten kattunge skall åtföljas av veterinärt besiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar, skriftligt köpeavtal samt stamtavla om katten är till fullo betald eller intyg på att kattungen är under registrering.

Ny lydelse av § 5:2 Experimentavel/kontrollavel

Experimentavel/kontrollavel måste godkännas av klubbstyrelsen i samråd med föreningens stambokförare.

Skriftlig ansökan om tillstånd för experimentavel/kontrollavel ska alltid skickas till föreningens styrelse, som i samråd med stambokföraren/avelsrådet tar ställning till ansökan. Ansökan ska alltid innehålla planer, motivering och syfte med parningen. Uppfödare måste ha erhållit skriftligt tillstånd/godkännande innan parningen genomförs.Skulle parning ändå ske, vägras tillstånd.

Ny paragraf 5:18

Raserna ABY, SOM, SIA, OSH, SYS, PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI ska PRA-testas innan de får användas i avel.

Se Jordbruksverkets föreskrifter kapitel 1 Avel § 24